Luft / -Kvanlitet / -Rening

Med den fortgående satsningen på att rena vår miljö finns det ett växande intresse för sådana saker som global uppvärmning, ozonhålet, växthuseffekten och luftkvaliteten inomhus (IAQ).

Luftföroreningar inomhus rankas som den största faran för den mänskliga hälsan bland alla typer av miljöproblem.

Under det att AP har tagit betydande kliv framåt för att förbättra luftkvaliteten inomhus klagar hyresgästerna fortfarande över sådana symptom som ögonirritation, trötthet, huvudvärk och yrsel.


Vad är luftföroreningar inomhus?
Acceptabel luftkvalitet är ". . . luft där det inte förekommer några kända föroreningar inom de skadliga koncentrationer som bestämts av myndigheter och med vilken en betydande majoritet (80 procent eller mer) av dem som exponeras inte upplever något obehag."

Med andra ord, fastighetsägare som övervakar luftkvaliteten inomhus och avlägsnar skadliga luftföroreningar kommer att skapa en hälsosam miljö för hyresgästerna.

Källor som bidrar till luftföroreningar inomhus är bl.a. ventilations- och luftbehandlings-system, byggnadsmaterial, utrustning, möbler och inventarier, förbränning av gaser vid uppvärmning och matlagning och olika rengöringsmedel.