Ventilberäkning

Ventilauktoritet

Vad är ventilauktoritet?
För att en styrventil skall kunna fungera tillfredsställande bör tryckfallet över styrventilen vara minst lika stort som tryckfallet i kretsen som den reglerar (flödesvariabla sträckan).


Ventilauktoriteten anger hur mycket styrventilens eget tryckfall är i förhållande till det tryckfall den reglerar i procent.


Detta bör vara minst 50%.

Beräkning enligt formeln nedan.

∆Psv/(∆Psv + P) > 50%

∆Psv = Differentialtryck styrventil (kPa)
P = Differntialtryck flödesvariabla sträckan (kPa)


Ventildimensionering

För att få igenom flödet 5 m3/h genom vattenvärmarens primärsida skall tryckfallet vara 10 kPa. Tillgängligt tryckfall 100 kPa.


Beräkna ventilens Kυ-värde och β.

Lösning:
Pυ = 100 - 10 = 90 kPa (0,9 bar)

Kυ = q /√∆p = 5/√0,9 = 5,27

Kυ = 5,27
(+40% =7,38; -20% = 4,2)

 

Ventilauktoritet β
Kυ = 6,3
∆pυ = (5/6,3)2 = 0,63

β = 63/100 = 0,63 (bra β > 0,5)