Gascentraler

CGA

Gasövervakningscentral för mätvärden, varning och kontroll av giftiga, brännbara gasers samt för köldmedier och ångor, finns i modeller fråm 4-12 detektorer, som tillval finns modbuskommunikation


Enkel och bekväm driftsättning möjliggörs av konfigurationen med standardparametrar.

Konfigurering, parametrering och drift kan lätt göras direkt på

regulatorn utan speciell programmeringskunskap på grund av

den logiska, enkla menystrukturen.


CGA-serien är utrustad med ett självövervakande system, med meddelanden för strömavbrott och med en funktionskontroll av de registrerade analoga givarna enligt kraven inom gasmätningstekniken.

Olika gränssnitt och protokollalternativ finns tillgängliga för anslutning till en ordnat BMS-system.


Denna modell har följande egenskaper

 • Logisk systemmeny

 • Fem inställbara larmgränser per detektor

 • Sex menyspråk

 • Flera larmreläer som kan konfigureras per larm

 • Variabel larminställning vid minskande eller ökande gaskoncentrationer

 • Max. 15 larmreläer med växlande kontakt, potentialfri, max. 250ac, 5A

 • Larmrelä med omkopplingskontakt, potentialfri, max. 250Vac, 5A

 • Max 6 analoga utgångar, 4 till 20 mA

 • Integrerad varningssignal


  CGM

  Gasövervakningscntral för upp till 96 busdetektorer + 30 analoga detektorer. (Totalt 126 detektorer)
  Vid utformning av gasövervaknings-anläggningar kan följande planeringsalternativ rekommenderas:

  2-10Vdc/4-20mA detektorer eller AP:s busdetektorer om strömförsörjning och signalmottagning för dessa kan ordnas, eller system omfattande detektorer med centralinstrument, eller helt fristående detektorer utan instrument som ger en reläsignal vid larm DUC/PLC eller annan signalutrustning har.


  Varje detektor levereras med data för uttolkning av den analoga utsignal den avger.

  Alla typer av analoga detektorer, inte bara gas kan användas mot AP:s gascentral.

  Varje detektor ger upphov till två larmnivåermot gascentral, det ena för kontrolländamål (blixtljus), den andra för larmändamål (gasalarmskylt).

  Varje detektor redovisas separat i display på centralen.

  Varje detektors larmnivåer ger styrmöjlighetersom till stor del kan utformas av kunden.


  Funktioner

  • Enkel hantering med sex menyknappar

  • Lösenordskyddad i 2 nivåer

   • Användare nivå 1

   • Servicetekniker nivå2

  • Individuell identifiering av respektive zon/mätgivare

  • Självdiagnostik

   • Sensorfel

   • Ledningsavbrott

   • Instrumentfel

  • Avläser både är- och medelvärde (10 uppmätta värden under tidsenheten) i display.

  • Kan övervaka från 2 till 64 st zoner

  • Servicefunktion 60 minuter

   • Utgående larm blockeras

   • Återgår automatiskt

  • Displayinformation att service av systemet är nödvändigt

  • Display visar telefonnummer till servicetekniker när servicedatum överskridits

  • Val av olika gastyper

  • De senaste 15 felen är tids- och datumstämplade larm

  • Loggning av de senaste larmen

  • Pågående larm visas i klartext

  • 5 larmnivåer per detektor

  • Utgående larmrelä kan ställas med tidsfördröjning

  • Larmminne av de 5 senaste larmen

  • Manuell manöver av utgående reläfunktioner möjlig.

  • Programmering av blinkfunktion för gasalarmskylt

  • Extern relämanöver

  • Driftläge = Utvärdering av larm från är- och medelvärde

  • Tidsfördröjning vid uppstart

  • Check- och konfigurationslistor