Parkeringsgarage

Projekteringstips för garage och parkeringhus vid användandet av CO och NO2-detektorer


Kolmonoxid (Bensin CO) /Kvävedioxid (Diesel NO2)


Acceptabel koncentration av kolmonoxid i garage, tunnlar etc. regleras övergripande av BBR 1999 och av Svensk Byggnorm  från 1980 utgåva 2, 3:67.
Gränsen är satt till 50 ppm.


Märkligt nog finns inga regler i BBR 1999 eller Svenska Byggnorm avseende acceptabel koncentration av Kvävedioxid men reglerna för hygieniska gränsvärden ( AFS 1996:2 ) är mycket är hårda.


Kolmonoxid CO har nivågränsvärde NGV ( ett gränsvärde för exposition under arbetsdag för omgivningsluft-övervakning) på 35 ppm.  Om källan är avgaser är gränsvärdet 20 ppm.


Korttidsvärde KTV (ett rekommenderat värde som utgörs av ett tidsvägt medelvärde för exposition under en referensperiod av 15 minuter) är 100 ppm, dock inte för avgaser.


Kvävedioxid NO2 har ett nivågränsvärde NGV vid avgaser på 1 ppm och vid icke avgaser på 2 ppm.


Takgränsvärdet, TGV, vid icke avgaser ligger på 5 ppm.

I svensk byggnorm framgår om koncentrationen CO överstiger 50 ppm så skall fläktarna gå med full hastighet och rent logiskt bör detta även gälla en koncentration av kvävedioxid på 1 ppm.


Sensorplacering:
Kolmonoxiden har en något lägre densitet än luft med ligger ändå nära luftens densitet att den lätt kan påverkas av luftdrag.


Normalt brukar man ju säga att gaser med lägre densitet (lättare gaser) stiger mot taket och att man ska anpassa sensorplaceringen därefter, men när en gas densitet ligger väldigt nära luftens så måste man ta hänsyn till att den är väldigt lättpåverkad och kan hamna var som helst i lokalen.


I dessa fall placeras sensorn lämpligast i andningshöjd.Kvävedioxiden är tyngre än luft och sjunker i luft, men de är också känsliga för luftdrag.


Rekommenderad höjd är cirka 2 dm över golv


Antal detektorer som kan behövas beror på garagets utformning och antal platser, vissa tumregler finns:

  1. En detektor per 400m2

  2. Om inga uppgifter finns på storleken på garaget och dess yta, gäller att varje bil kräver 25m2 inkl. in- och utkörningsytor.
    Det är att rekommendera att köra fläktar på lågvarv när kalla bilar förekommer för att ventilera eventuella bensinångor.
    Där kvävedioxid förekommer gäller följande om källan är avgaser från t.ex. dieselfordon eller gasoldriven ismaskin på isbanor.

NO2 -larm i garage:

  • 1 ppm Varning, fläkt startar eller går från halv till helfart

  • 5 ppm Larm, takgränsvärde