Order och leveranser

 

Uppdaterad: 8 jan 2016

 

 

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Syre

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - SYRE (O2)

 

   

Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

 • Leverans av omkalibrerade detektorer

 • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

 • Finns för alla gastyper

 • Garanterade utbytespriser

 • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

 • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

 

 

 
     

Syre

   

   

Prislista

Datablad

   

Rättsliga krav och säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

   

Snabbt och enkelt utbyte av detektor

 1. Öppna höljet med en skruvmejsel (1).

 2. Koppla in kabeln till detektorn och skruva av det gamla detektorhuvudet (2).

 3. Byt ut detektorhuvudet (3) och anslut kabeln på den nya detektorhuvudet till PCB (4).

 4. Sätt fast locket på huset med skruvarna (1). Den omkalibrerade detektorn är genast klar för användning.

   

   

Syrebrist
En av de vanligaste orsakerna till dödsolyckor på grund av gaser är att syrekoncentrationen sjunker.

Det kan till exempel ske när någon annan gas läcker ut och tränger undan syret.

Människans egna varningssignaler för syrebrist är ej tillförlitliga.

Symptomen smyger sig oftast på och offret märker ej något förrän det är för sent.

Kvävningssymtomen är andnöd, ökad andningshastighet, avtrubbad reaktionsförmåga och försämrad muskelkooordination.

Syrekoncentrationen i luft är normalt 20,9%.
Tabellen nedan visar vad som händer med syrekoncentrationen när en annan gas spär ut luften:

Koncentration av utspädande gas (%)

Syrekoncentration

(%)

0,5 20,8
1 20,7
5 19,9
10 19 (blixtljus)
15 18,2
20 17,4 (gasalarmskylt)
25 16,7

 

 

Symtom på syrebrist visas redan när koncentrationen sjunker under 17% O2.

Sjunker O2 koncentrationen ytterligare 2-3% innebär detta livsfara.

 

Larmgränser för sjunkande gaskoncentration sätts till 18-19%.
Andra orsaker till att syrgashalten kan sjunka är bland annat:

 • Förbränning av något, vilket konsumerar syret

 • Korrosion av något reducerar syrekoncentrationen

 • Syrekonsumtion på grund av andning i täta utrymmen.

Problem uppstår vanligen i instängda utrymmen såsom tankar, tunnlar etc.

 

Olje- och gasindustri
I normalt stängda utrymmen som tankar, containrar, pontoner mm. Kan korrosion ha gjort att syrehalten ha sjunkit till låga värden.

 

En arbetare som går in i ett sådant utrymme kan avlida omedelbart.
Därför är det viktigt att först kontrollera syrgaskoncentrationen i utrymmet.

I vissa fall kan även andra gaser vara närvarande, både giftiga och explosiva, varför ett bärbart instrument som mäter flera olika gaser samtidigt kan vara nödvändigt.

 

Innan man kliver in i exempelvis en tank så bör man kontrollera syrekoncen-trationen i tanken med en bärbar gasvarnare.

 

Under jord
I tunnlar t.ex. avlopp och andra utrymmen under jord kan syrgashalten sjunka av olika anledningar.

Dessutom kan andra både explosiva och giftiga gaser ha bildats på grund av biologiska reaktioner.

Exempelvis CH4, (Metan), H2S (svavelväte), CO (Kolmonoxid).

En förbränningsmotor under jord kan förbruka syret och lämna kolmonoxid efter sig.

Läckage av olika gaser kan innebära att dessa, på grund av att de är lättare eller tyngre än luft, samlas upp i olika håligheter.

När någon ger sig in i en sådan utan att först kontrollera med ett instrument så kan det leda till omedelbar död.

 

 

Sensorns placering vid syreövervakning
I de fall man vill övervaka syrekoncen-trationen i ett rum är det viktigt att ha i åtanke vilken gas som kan komma att tränga undan syret.

Exempel på gaser som kan tränga undan syret och därmed orsakar kvävning är de inerta gaserna, t.ex. Nitrogen (kväve) Argon, Helium, Koldioxid som används vid olika processer inom industrin, sjukhus etc.

Viktigt att nämna här är att koldioxiden förutom att den tränger undan syret även är giftig i sig.

 

 

Om det föreligger läckage av till exempel krypton, som har högre densitet än luft och kommer att sjunka, så bör syrgasdetektorn placeras lågt.
Om en gas med lägre densitet än luft, t.ex. helium, läcker ut så bör alltså syrgassensorn placeras högt.

Om syret i ett rum riskerar att förbrukas av någon form av förbränning så kommer syrekoncentrationen att minska likartat i hela rummet vilket gör att sensorplaceringen här ej lika kritisk som i de ovanstående exemplen.

 

Höga halter av syre
Om syrekoncentrationen i luften ökar så ökar risken för brand dramatiskt. Allt brännbart kommer att bli betydligt mycket mer lättantändligt.

Larmgränsen sätts till 23% O2.
Inandning av höga syrehalter under en längre tid kan vara skadligt.

Hur många detektorer behövs i en stationär anläggning?
Detta måste avgöras från fall till fall beroende på situationen på den plats man vill övervaka, men som tumregel kan man använda sig av följande:

En detektorer per 100m2 samt komplettering med detektor vid de platser där läckage kan uppstå.
 

Referenser


O2 025, IP65, Standard - väggutförande

 

Modbus

Standard

 

Prislista

Manual Manual

Datablad

 


DUCT - IP65, Kanalutförande

 

Set-up

 

Modbus

IP

Modbus

CE-cert.

Address list

Kapslingsgrad

 


O2025 DISP, IP65, Syredetektor med display

 
   

IP

 
   

    Kapslingsgrad

Pressrelease

 

 

 


Gascentral O2SP för 1 till 2 sensorer (1 st inbyggd)
med reläutgångar för 4 st larmnivåer, intern summer, operatörspanel och display

 
       
 

 

Prislista

Manual

Datablad

 
       

 

 

 

     

CE

 
 


Varningsljus för syredetektorer 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 


Gasalarmskylt för syrgasdetektor

 


Varningssiren för syrgasdetektorer

 


Kombinerad varningssiren och blixtljus för syrgasdetektorer

 

ATEX Gasdetektorer finns för 2 st explosionsklasser enligt nedan:

Zone 1 finns med eller utan display

ATEX Gasdetektorer för Zone 1 är i explosionstät kapsling EEx d

Anläggningens hölje är så beskaffat att tändning och förbränning inom höljet av förekommande explosiv gasblandning inte fortplantas till explosiv gasblandning utanför höljet och att höljet därvid kan uthärda  uppkommande explosionstryck utan att skadas.

 

 

I Zone 1 får man räkna med att en explosiv atmosfär kan uppstå vid normal drift i processen men att närvaron är relativt kortvarig.

Materielen skall inte vara en tändkälla i normal drift eller vid ett fel.

 

 

ATEX Gasdetektorer för Zone 2 är i utförande Non-sparking EEX nA

EEx nA är icke gnistalstrande utrustning.

I Zone 2 behöver man inte räkna med att explosiv atmosfär uppstår under normal drift, och om den uppträder sker detta sannolikt sällan och kortvarigt.

Materielen skall inte vara tändkälla i sin normala drift.

 
   

ATEX

Modbus
ATEX

 

Prislista

Datablad

Adresslista

 


EEx-d ATEX Protection Class

 


EEx-n ATEX Protection Class

 
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter